99 derste Hızlı Arapça

Bismillahirrahmanirrahim

Birinci ders


Dil bilmek, konuşmak, cümle kurmakla mümkündür. Arapçada iki türlü cümle kurulur:
1. fiil cümlesi : fiil ile başlanan cümle
2. isim cümlesi : isimle başlanan cümle

1 Fiil Cümlesi

Fiil cümlesinin cüzleri (ögeleri) başlıca: Fiil + Fail + Meful

misal نَصَرَ اللهُ الرسولَ (manası: Yardımetti Allah peygambere)

Demekki bir fiil cümlesi en az bir fiil ve isim'den oluşur. Şu halde öncelikli olarak fiil nedir isim nedir öğrenmemiz gerekmekte.

Arapçada kelime üç çeşittir : fiil, isim, harf

Fiil: başlı başına manası olup üç zamanın biriyle içiçe olan kelime. (kitabın tarifi budur)
İsim:
başlı başına manası olup üç zamanın biriyle ilişiği olmayan kelime
Harf:
başlı başına (müstakil) manası olmayıp fiil ile ismin manasını tamamlamaya yarayan alet kelime : لا من عن gibi
(burda harften kasıt ا ب ت ج د..vs değil. çünkü arapçada bunların adı: hece harfleri)


Üç zaman:
mazi: geçmiş zaman
hal: şimdiki zaman
istikbal: gelecek zaman

__________________________________________________________________________

İkinci Ders:


Arapçada iki adet fiil var:

a) fiili mazi = geçmiş zamanda olmuş işleri anlatır
b) fiili muzari = şimdiki zamanda olan ve gelecek zamanda olacak işleri anlatır. (ikisine ihitmali var, şimdiki zaman asıldır)

Arapçada kelimeler kalıpsaldır. yani belli kalıplar içinde bulunurlar ve bu kalıbı tanımakla ne tür kelime olduğunu bilmek mümkün olur.


türkçede ise kelimeler kalıpsal değil eksel'dir. yani eki bilmekle kelimeyi tanırsın. ek ilave ederek istediğin manayı oluşturursun. Mesela türkçe de 'bak' köküne:

-di
eki ilave ederek onu geçmiş zaman fiili yaparsın: bak
-iyor eki ilave ederek onu şimdiki zaman fiili yaparsın: bakıyor
-ecek eki ilave ederek gelecek zaman fiili yaparsın: bakacak
-ci eki ilave ederek sıfat isim yaparsın: bakıcı

Görüldüğü gibi bu üç kelimede kök aynı kalmış (bak) velakin üzerine ilgili ekler ilave edilerek istenilen kelime elde edilmiş.
------------

Arapça böyle değil, arapçada her çeşit kelimenin kendine özgü kalıbı var ve ancak bu kalıp öğrenmekle kelimenin manası bilinir.

fiili mazi kalıbı : فَــعَــلَ okunuşu: fe-a-le

Şu halde bu kalıb (siğa) üzre bulunan her kelime, fiili mazi (geçmiş zaman fiili) olacak:
نصر yarım etti
خرج çıktı
كتب yazdı
دخل
girdi
كفر küfretti (örttü)
شكر
şükretti

Hepsinin okunuşu yukarda verilen kalıba göredir ve hepside fiili mazidir, çünkü mazi kalıbında bulunuyorlar.

_____________________________________________________________________

Buraya kadar şu soruların cevabını verdik:

1. Arapçada kaç çeşit cümle kurulur
2. Fiil ve isim cümleleri nelerden oluşur, neye göre belirlenir
3. Fiil, isim ve harfin tarifleri nedir
4. Kaç çeşit fiil var
5. mazi hal istikbal ne demek
6. Fiili mazinin kalıbı nedir
7. Fiili muzarinin kalıbı nedir
, fiili muzari nasıl türetildi, hangi zamanları kapsar


Bu sorulara doğru cevap veremeyen lütfen ilerlemesin ve geriye gidip konuları güzelce öğrensin.
__________________________________________________ _____

3. ÜÇÜNCÜ DERS:

Fiili MAZİNİN ŞAHISLARA GÖRE ÇEKİMİ
:Giriş:

نصر: O yarım etti, خرج: O çıktı, كتب O yazdı, دخل: O girdi, كفر: O küfretti, شكر : O şükretti..

Bu ifadeler Fiili-mazinin üçüncü tekil şahıs ifadesi idi yani O kişiden veya
('ahmet, 'bir adam' gibi) cümlede açıkca belirtilen bir failden bahsettik ve فَعَلَ olan fiil kalıbını kullandık.

Şimdi
ise
"ben çıktım, sen yardım ettin, biz şükrettik" demek istiyoruz. Nasıl ?

Bu ifadeye (fiili mazinin sonuna) bazı zamirler bitiştirerek, İşte:


ZAMİRLER KIRMIZI RENKLE BELİRTİLDİ:

نصرنَا . نصرْتُنَّ . نصرْتُمْ . نصَرْنَ . نصَرُو+3
نصرتما. نصَرْتُمَا . نصرَتَا . نصَرا .2
نصرتُ . نصرتِ . نَصَرْتَ . نصرَتْ . نصَر .1.

.....gaip.........gaib........muhatap.....muhatap. ...konuşan
..müzekker...müennes....müzekker.....müennes
Bu tabloyu ezberleyiniz ( نصر ) dan başlayarak yukarı doğru devam ediyorsunuz, sağ elin içi parmak buğumlarına göre yazıldı.. öyleyse parmaklarla çalışmalıyız. alt sıra tekil ikinci sıra ikil üçüncü sıra çaoğul kelimeler ilk sıra (en soldaki) erkekler ikinci sıra kadınlar üçüncü er dördüncü parmak kadınlar son parmak konuşanın kendisi )


_____________
Bu derste öğrendiğimiz özel terimler (ıstılahlar):

müfret: tekil
tesniye: ikil
cemi: çoğul

müzekker: eril
müennes: dişil

gaib: ne konuşan nede dinleyen, yani 3.şahıs (O)
muhatab: konuşanı dinleyen(sen, siz)

nefsi mütekellim vahdeh :
konuşan (ben)
nefsi mütekellim mealgayr : konuşan başkasıyla (biz)


Tembih:
arapçada erkek ve kadın hakkında kullanılan fiiller farklıdır, ayrıca çokluk sayılmadığı için iki kişi için söylenecek fiil ona göre farklı olacak yani tekil ve çoğul arasında ikil fiilerimiz olacak.

önceki ders * sonraki ders

__________________________________________________________________

4. Ders: Fiili Muzari

Arapçada fiil ikidir : fiili mazi ve fiili muzari
Fiili mazi: نَصَرَ (yardım etti)
Fiili muzari:
يَنْصُرُ (yardım ediyor/edecek)

Fiili-Muzari nin Şahıslara Göre Çekimi:

Ezberlemek için düz yazılış şekli:

يَنْصُرُ يَنْصُرَانِيَنْصُرُونَ> تَنْصُرُ تَنْصُرَانِ يَنْصُرْنَ>
تَنْصُرُ تَنْصُرَانِتَنْصُرُونَ> تَنْصُرِينَتَنْصُرَانِ تَنْصُرْنَ>
اَنْصُرُ نَنْصُرُ

Fiili Muzari parmak düzeninde çekim cetveli:

يَنْصُرُونَ a يَنْصُرْنَ a تَنْصُرُونَ a تَنْصُرْنَ a نَنْصُرُ
يَنْصُرَانِ a تَنْصُرَانِ a تَنْصُرَانِ a تَنْصُرَانِ
يَنْصُرُ . a. تَنْصُرُ a. تَنْصُرُ a. تَنْصُرِينَ a اَنْصُرُ

Kırmızılar: kişilik zamirleri
Maviler: muzarat harfi (fiili, mazi'den muzariye dönüştüren harfler)
Kahverengi (nun): alamet -önemli değil-


önceki ders * sonraki ders
_______________________________________________________________________
5.Ders:

Menfi Fiili Muzari:
1. FİİLİ MUZARİ NEFİ HAL (şimdiki zamanın olumsuzu)
2. FİİLİ MUZARİ NEFİ İSTİKBAL (gelecek zamanın olumsuzu)

5.Dersin Amacı:

Fiili muzariyi menfi (olumsuz) kurmayı öğrenmek,
_Şimdiki zaman için; yardım etmiyorum, yazyorum vs.
_Gelecek zaman için; yardım etmiyeceğim, yazmayacağım vs. demeyi öğrenmek_Fiili muzari يَنْصُرُ başına مَا eklersek mana şimdiki halde yardım etmiyor olacak
ama
لَا eklersek manası istikbalde (gelecek zamanda) yardım etmeyecek olur. Fiilin şahıslara göre çekimi yalın muzari ile aynıdır, değişmiyor.

1. Fiili Muzari nefi hal (şimdiki zamanın olumsuzu) ; Yardım etmiyor:

مَا يَنْصُرُ مَا يَنْصُرَانِ مَا يَنْصُرُونَ> مَا تَنْصُرُ مَا تَنْصُرَانِ مَا يَنْصُرْنَ>
مَا تَنْصُرُ مَا تَنْصُرَانِ مَا تَنْصُرُونَ> مَا تَنْصُرِينَ مَا تَنْصُرَانِ مَا تَنْصُرْنَ>
مَا اَنْصُرُ مَا نَنْصُرُ


2. fiili Muzari nefi istikbal (gelecek zamanın olumsuzu) ; Yardım etmeyecek:

لَا يَنْصُرُ لَا يَنْصُرَانِ لَا يَنْصُرُونَ> لَا تَنْصُرُ لَا تَنْصُرَانِ لَا يَنْصُرْنَ>
لَا تَنْصُرُ لَا تَنْصُرَانِ لَا تَنْصُرُونَ> لَا تَنْصُرِينَ لَا تَنْصُرَانِ لَا تَنْصُرْنَ>
لَا اَنْصُرُ لَا نَنْصُرُ

___________________________________________________________________________________

Buraya kadar görüklerimiz:

Olumlu mazi fiili : yardım etti = نصَر
Olumlu şimdiki zaman fiili : yardım ediyor = يَنْصُرُ
Olumlu gelecek zaman fiili : yardım edecek = يَنْصُرُ

---
Olumsuz mazi fiili :
لَمْ يَنْصُرْ ve لَمَّا يَنْصُرْ (aşağıda işlenmekte)
Olumsuz şimdiki zaman fiili : yardım etmiyor = مَا يَنْصُرُ
Olumsuz gelecek zaman fiili : yardım etmeyecek = لَا يَنْصُرُ
-----------------------------------------------

ALTINCI DERS
Geçmiş Zaman
Olumsuz fiili;

1.Cahdi Mutlak / nefi Mazi =
لَمْ يَنْصُرْ

Yardım etmedi

Bir fiilin geçmiş zamanda yapılmadığını ifade etmek için arapçada fiili muzarinin başına
لَمْ getiririz. Bu لَمْ fiili muzarinin manasını etkilediği gibi telaffuzunuda etkiler ve sonunda bazı değişiklik yapar: müfretlerden harkeyi düşürmüş, tesniye ve cemiilerden ise nunu düşürmüştür:

Ezberlenmek için toplu yazılmış şekli:

cemi kadınlar....iki kadın......bir kadın...........cemi erler.......iki er........bir er....
لَمْ يَنْصُرْ لَمْ يَنْصُرَا لَمْ يَنْصُرُو> لَمْ تَنْصُرْ لَمْ تَنْصُرَا لَمْ يَنْصُرْنَ
لَمْ تَنْصُرْ لَمْ تَنْصُرَا لَمْ تَنْصُرُو> لَمْ تَنْصُرِي لَمْ تَنْصُرَا لَمْ تَنْصُرْنَ
لَمْ انْصُرْ لَمْ نَنْصُرْ


Fiili muzarinin başına getirilen bu لَمْ harfi onda 3 tesirde bulunur:
1. zamanını maziye çevirir
2. olumsuz kılar
3. cezm eder
(cezm edilme,
müfretlerden harkenini düşüp yerine cezimin gelmesi, tesniye ve cemiilerden ise nunun düşmesidir -cemi müennes nunu asla düşmez çünkü zamirdir-)

----------------------------------------------------------------------------------
2. Cahdi Müstağrak, Nefi tamamı mazi
= لَمَّا يَنْصُرْ
Hiç yardım etmedi

Ezberlenmek için toplu yazılmış şekli:


cemi kadınlar....iki kadın......bir kadın...........cemi erler.......iki er........bir er....
لَمَّا يَنْصُرْ لَمَّايَنْصُرَا لَمَّايَنْصُرُو> لَمَّاتَنْصُرْ لَمَّاتَنْصُرَا لَمَّايَنْصُرْنَ
لَمَّاتَنْصُرْ لَمَّاتَنْصُرَا لَمَّاتَنْصُرُو> لَمَّاتَنْصُرِي لَمَّاتَنْصُرَا لَمَّاتَنْصُرْنَ
لَمَّاانْصُرْ
لَمَّانَنْصُرْ


Görüldüğü gibi لَمَّا يَنْصُرْ öncekinin لَمْ يَنْصُرْ aynısıdır, sadece
لَمْ يَنْصُرْ: yardım etmedi geçmiş zamanda, demek iken
لَمَّا يَنْصُرْ : yardım etmedi geçmiş zamanın cemisinde, demektir.
İlave olarak geçmiş zamanın tamamını kapsaması vardır.

Bu sebeple cahdi müstağrak adını almıştır. cahd inkar, müstağrak: kapsamlı demektir.
Şu halde ilki
لَمْ يَنْصُرْ nefi mazi oluyor,
ikincisi
لَمَّا يَنْصُرْ nefi tamamı mazı.

Anlaşılmayan noktaları lütfen sorunuz.


önceki ders

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !